gototopgototop

loga program ERDF1 web

loga program ERDF2 web

havlik webbanner

euprojekt

Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Č. aktivity

Partner

Popis aktivity partnera

1

VP

Úvodné stretnutie partnerov projektu, naplánovanie konkrétnych termínov konania jednotlivých aktivít a podujatí, zostavenie obsahu informačného buletinu - propagačného kalendáru podujatí projektu pre celkovú prezentáciu a propagáciu projektu. Nevyhnutná účasť oboch partnerov projektu. Miesto konania: Dubovce

HCP

 

2

VP

Nákup technického vybavenia pre organizáciu a zebezpečenie jednotlivých podujatí, ktoré sa budú konať v obci Dubovce počas celého projektu (nákup zariadení): 1 ks mobilné premietacie plátno o veľkosti 230x305 com s elektrickým posunom, 1 ks mobilný dataprojektor, 1 ks notebook, sada ozvučovacej techniky (teproduktory, mikrofón, stojany na mikrofón, kabeláž), 1 ks veľkopriestorového stanu s úžitkovou plochou 80m2,  5 ks sedacích setov, mobilný "bufet" - stánok so skladacím stolíkom pre výdaj stravy. Pri obstaraní vybavenia budú dodržané platné postupy pravidiel zadávania zákazok s ohľadom zabezpečenia efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.

3

HCP

Nákup technického vybavenia pre organizáciu a zabezpečenie kultúrnych podujatí, ktoré sa budú konať v Starovičkách počas celého projektu (nákup zariadení): 2 ks veľkopriestorový stan,  16 sád lavicových setov, ozvučenie - mobilný aktívny systém ozvučenia a 1 komplet - mobilný dataprojektor s projekčnou plochou. Pri obstaraní vybavenia budú dodržané platné postupy pravidiel zadávania zákazok s ohľadom zabezpečenia efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.

4

HCP

Krojové hody v Starovičkách, kultúrne podujatie venované prezentácii ľudových tradičných krojov z okolia Starovičiek a prezentácia ľudového krojovaného odevu obce Dubovce a okolia. Pre prezentáciu typického detského tradičného kroja bude zakúpený chlapecký a dievčenský kroj pre obec Starovičky. Pôjde o 2-dňové podujatie so zabezpečením účasti cezhraničného partnera obce Dubovce - VP. Ako technické zabezpečenie aktivity HCP bude využité vybavenie zakúpené v rámci projektu.  Krojové hody v Starovičkách sa budú konať v mesiaci október 2013.

5

HCP

 

2-denná exkurzia detí v Starovičkách. Pôjde o 2-dennú výmennú aktivitu spolupráce miestnych základných škôl v Starovičkách a v Dubovciach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobností obcí. V októbri 2013 obec Starovičky ako HCP pripraví program 2-dňovej exkurzie pre detí  a 3 dospelých (ako sprievod) z Duboviec. Exkurzia bude zameraná nielen na spoločné stretnutie základných škôl oboch partnerov, ale hlavne na prezentáciu miestnych tradícií a poznávanie okolitých zaujímavostí v Starovičkách pre cieľovú skupinu detí a pedagógov oboch partnerov. V rámci tejto partnerskej spolupráce plánujeme výmenu skúseností výukového programu zameraného na prezentáciu tradičných remeselných výrob, ktorý majú zavedený v základnej škole a materskej škole v Dubovciach. Pedagógovia z MŠ a ZŠ Dubovce budú prezentovať výukový program pedagógom ZŠ Starovičky a dohodnú sa na ďalšej spolupráci pri príprave na budúce podujatie "Dni tradičných remesiel"(2-dňové podujatie), ktoré sa bude konať u VP apríli 2014. V rámci plánovanej aktivity projekt predpokladá aktívne zapojenie oboch škôl. Zrkadlová aktivita 2-dennej exkurzie detí v Dubovciach je plánovaná v júni 2014 ako aktivita VP. Aktivita 2-dennej exkurzie detí v Starovičkách bude prebiehať v mesiaci: október 2013

 

 

6

VP

Konferencia zameraná na prezentovanie spoločnej témy partnerských obcí  so sprievodnou aktivitou - výstavou. Aktivita bude prebiehať v Dubovciach za aktívnej účasti partnera HCP.                     Konferencia zameraná na prezentovanie života hrdinských svedkov viery z nedávnych čias komunistickej totality (50-rokoch nespravodlivo odsúdených), rodákov z partnerských obcí, Janka Havlíka z Duboviec a P. Václava Drbolu zo Starovičiek. Obaja rodáci boli nespravodlivo odsúdení v 50-rokoch 20.stroročia. na osudoch obidvoch rodákov partneri projektu chcú poukázať na porušovanie ľudských práv na pozadí spoločných dejín, vydať svedectvo o neprávosti a zločinoch, ktoré boli páchané človekom na človeku. Na konferencii odznejú príspevky k danej téme. Jednotlivé príspevky budú zozberané a zapracované do publikácie venujúcej sa téme nespravodlivo odsúdených rodákov. V deň konania konferencie bude slávnostne otvorená výstava prezentujúca život oboch rodákov Janka Havlíka z Dubviec a P. Václava Drboly zo Starovičiek. (Ako expozičný materiál budú využité expozície obce Starovičky a obce Dubovce). Pre slávnostné otvorenie výstavy bude zorganizovaná vernisáž výstavy. Výstava bude verejnosti sprístupnená počas nasledujúcich 2-týždňov. Na podujatí predpokladáme účasť 170 účastníkov a účasť cezraničného partnera v počte 40 účastníkov.                  Ďalším spoločným produktom hlavnej spoločnej témy bude zostavenie a vydanie publikácie/zborníka zostaveného z príspevkov na konferencií a ďalších autorských textov vrátane obrazového materiálu. Spoločná publikácia bude vydaná v knižnej podobe v náklade 500 ks.                                                  Aktivita konania konferencie a výstavy bude prebiehať v mesiaci november 2013. Zostavovanie a spracovanie publikácie/zborníka bude prebiehať v období od 11/2013 do 9/2014. Prezentácia a distribúcia publikácie bude prebiehať na zrkadlovom podujatí HCP na výstave a konferencii v Starovičkách v mesiaci september 2014.                                                                                               Pre technické zabezpečenie konania aktivity bude využité zariadenie/vybavenie zakúpené z projektu.

7

VP

Fašiangy v Dubovciach. 3 dňové kultúrne podujatie zamerané na prezentáciu tradičných zvykov na dedine a typického života vo fašiangovom období roka. Podujatie bude dozostávať z viacerých kultúrnych prezentácií s kultúrnym programom. Na podujatí bude zabezpečená aktívna účasť HCP - účasť na kultúrnych podujatiach, účasť na športovom podujatí/zápolení.                                              1. deň bude venovaný prezentácií fašiangovej zábavy - bude zorganizovaná fašiangová zábava s kultúrnym programom (módna prehliadka, tance)                                                                                2. deň bude zorganizované športové podujatie/zápolenie (predpokládame účasť zástupcov HCP v športovom zápolení)                                                                                                                            3. deň bude venovaný prezentáci tradičnému fašiangovému pochodu s fašiangovými maskami - prezentácia "pochovávania basy" - sprievod po dedine, kultúrrny program v miestom kostole a v kultúrnom dome s vystúpením krojovancov                                                                                           Pre zabezpečenie celého kultúrneho podujatia bude využité technické zabezpečenie zakúpené z projektu. Pre fašiangový sprievod v maskách budú zakúpené masky. Pre vystúpenie krojovancov v kultúrnom programe budú doplnené tradičné destké kroje.                                                                    Podujatie sa uskutoční v termíne od 28.2.2014-2.3.2014

8

VP

Dni tradičných remesiel v Dubovciach. Kultúrne podujatie zamerané na prezentáciu tradičných remeselných výrob z regiónu prostredníctvom aj inovatívnych techník. Pôjde o zorganizovanie 2-dňového podujatia, na ktoré budú prizvaní remeselníci zo širšieho okolia (predpoklad 25 remeselníkov zo SR a 4 remeselníci z ČR) pre prezentáciu remeselných výrob (čipkári, košikári). Na podujatí budú organizované remeselné dielničky pod záštitou pedagógov miestnej školy určené pre deti z oboch partnerských obcí (aktivita nadväzuje na aktivitu prezentácie výukového remeselného programu pedagógmi z Duboviec pre školu v Starovičkách). V rámci remeselných dielní (hrnčiarska, tkáčska, drotárska, košíkárska, slamienkárska) deti vytvoria vlastné výrobky - spoločná cezhraničná spolupráca, ktoré budú pre verjnosť vystavené a ocenené organizátormi.  Počas konania Dni tradičných remesiel v ubovciach bude v miestnom kultúrnom dome prebiehať výstava starých fotografií zo života občanov Duboviec pri príležitosti 60. výročia zlúčenia obcí Vidovany a Vlčkovany do obce Duboviec. Účastníkom cezhraničného partnera bude odprezentovaná história obce Dubovce. Podujatie bude mať chrakter regionálneho podujatia s cezhraničnou účasťou s výrazným zameraním na prezentáciu kultúrneho dedičstva remeselných výrob regiónu a ich uplatnenie v súčastnosti s inovatívnymi prístupmi. V rámci tohto podujatia bude prebiehať aktívna spolupráca a výmena skúsenosti medzi miestnymi školami oboch partnerských obcí a priamo budú do diania vtiahnuté deti oboch partnerských škôl. Pre technické zabezpečenie celého podujatia budú využívané zariadenia zakúpené z projektu. Plánovaný termín konania podujatia: 12.-13.4.2014

9

VP

Oblastná prehliadka speváckych skupín v Dubovciach. Podujatie zamerané na prezentáciu speváckych skupín organizované VP v spolupráci s miestnou Úniou žien. Ako hosť oblastnej prehliadky bude pozvaná spevácka skupina zo Starovičiek. Predpokladá sa účasť z partnerskej obce. Aktivita bude prebiehať v mesiaci máj 2014.

10

VP

2-denná exkurzia detí v Dubovciach. Pôjde o 2-dennú výmennú aktivitu spolupráce miestnych základných škôl v Dubovciach a v Starovičkách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobností obcí. V júni 2014 obec Dubovce ako VP pripraví program 2-dňovej exkurzie pre detí  a 3 dospelých zo Starovičiek (komplementárna aktivita k už zrealizovanej exkurzii). Exkurzia bude zameraná na spoločné stretnutie základných škôl oboch partnerov, na prezentáciu miestnych tradícií a poznávanie okolitých zaujímavostí Duboviec pre cieľovú skupinu detí a pedagógov oboch partnerov. aktivita bude prebiehať v mesiaci: jún 2014

11

HCP

Festival dychových hudieb v Starovičkách. Podujatie zamerané na prezentáciu dychových hudieb v Starovičkách. Podujatie bude určené pre širokú verejnosť a bude zabezpečená aj účasť cezhraničného partnera. Pre technické zabezpečenie organizácie podujatia bude využité techniccké zariadenie zakúpené z projektu. Podujatie bude prebiať v mesiaci: júl 2014.

12

HCP

Výstava/expozícia významných rodákov partneských obcí s konferenciou venovanou betifikačnému procesu a predstaveniu osobnosti P. Václava Drbolu v Starocičkách. V rámci aktivity bude inštalovaná a sprístupnená pre verejnosť spoločná výstava prezentujúca život rodákov oboch partnerských obcí (zrkadlová výstava, ktorá prebehla v Dubovciach). K ukončeniu výstavy bude zorganizovaná slávnostná konferencia o živote osobnosti P. Václava Drbolu a beatifikačný proces. Na konferenciu budú prizvaní nielen odborná verejnosť, ale aj zástupcovia cirkvi a zabezpečená partnerská účasť z Duboviec. Na konferencii bude predstavená publikácia - spoločný produkt projektu, zameraná na prezentovanie života oboch rodákov a dejinné udalosti, ktoré poukázali na porušovanie ľudských práv na pozadí spoločných dejín. Pre technické zabezpečenie aktivít budú využité zariadenia zakúpené z projektu. Aktivita sa bude realizovať v mesiacoch: august-september 2014

13

VP

Dožinky v Dubovciach. Kultúrne podujatie zamerané na prezentáciu kultúrnych tradícií "predávania dožinkobvého venca a poďakovania za úrodku". Pôjde o jednodenné podujatie, na ktorom budú prezentované tradičné korjové odevy z regiónu a tiež krojový odev cezhraničného partnera. Bude zabezpečená účasť cezhraničného partnera na podujatí. Podujatie sa bude realizovať v septembri 2014.

14

VP

Záverčné vyhodnotenie projektu. Záverečné vyhodnotenie projektu za účasti oboch partnerov a plánovanie ďalších spoločných aktivít zameraných na kultúrne výmeny.

HCP

 

info

Nedeľa, 09 Máj 2021
IBV Nové Dubovce

banneribvm

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Inzerat

ÚRADNÁ DOSKA
Vyvesené
26.4.2021

Vyvesené
26.4.2021

Vyvesené
30.11.2020

Vyvesené
30.11.2020

Vyvesené
30.11.2020

KALENDÁR AKCIÍ
posledný mesiac máj 2021 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 17 1 2
week 18 3 4 5 6 7 8 9
week 19 10 11 12 13 14 15 16
week 20 17 18 19 20 21 22 23
week 21 24 25 26 27 28 29 30
week 22 31
324453
FOTOGALÉRIA
PARTNERSKÁ OBEC

 

starovickylogo

podlinks

podtop

podzip