gototopgototop

loga program ERDF1 web

loga program ERDF2 web

havlik webbanner


Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/html/template.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dubovce.sk:/data/clients/nic/dubovce.sk) in /home/html/dubovce.sk/public_html/templates/pwc038_j15/index.php on line 86
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Obecný hasičský zbor

 

Veliteľ : 

Preventivár obce : 


Obecné zastupiteľstvo

Pri zabezpečení  ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo tieto úlohy:


a)  zriaďuje obecný hasičský zbor ( OHZ ), vymenúva veliteľa a členov obecného hasičského zboru,
b)  ustanovuje preventivára požiarnej ochrany obce a výkon preventívnych protipožiarnych kontrol, 
c)  stanovuje pre členov obecného hasičského zboru rozsah vybavenia rovnošatami, ochrannými pracovnými pomôckami a ostatnými súčasťami výstroja a výzbroja osobných, vecných a technických prostriedkov,
d) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru, výstavbu, resp. údržbu hasičskej zbrojnice a zdrojov vody na hasenie požiarov,
e) prerokúva správy o stave a plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obce,
f) rozhoduje v odôvodnených prípadoch o úhrade výdavkov za poskytnutie pomoci pri zdolávaní požiarov.Starosta obce


Pri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:
a) schvaľuje plán odbornej prípravy a previerkových cvičení obecného hasičského zboru,
b) schvaľuje plán  preventívnych  protipožiarnych kontrol,
c) schvaľuje zloženie kontrolnych skupín a ich školenie,
d)  rozhoduje o vylúčení vecí z užívania a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku,
e) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri požiaroch, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.Obecný úradPri zabezpečení ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad  tieto úlohy:
a)  zabezpečuje účasť veliteľa obecného hasičského zboru a preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave,
b) zabezpečuje vykonávenie previerkového cvičenia obecného hasičského zboru a odbornej prípravy členov obecného hasičského zboru,
c) oznamuje termín vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám,
d)  vydáva oprávnenia k vykonaniu preventívnych protipožiarnych kontrol členom kontrolných skupín obce,
e) zabezpečuje vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá starostovi obce návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, nesplnené opatrenia o odstránení nedostatkov zasiela okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru k pokračovaniu vykonania právneho stavu,
f) zasiela na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  oznámenie o priestupku občana v zmysle zákona  o ochrane pred požiarmi,
ch) vypracováva a vedie dokumentáciu obce o ochrane pred  požiarmi,
g)  zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
h) zasiela na okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru hlásenia o požiaroch v prípadoch, keď pri  požiari zasahoval len vlastný obecný hasičský zbor.

 


Veliteľ obecného hasičského zboru


Veliteľa obecného hasičského zboru vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo a vydáva mu preukaz totožnosti veliteľa obecného hasičského zboru.

Veliteľ obecného hasičského zboru plní najmä tieto úlohy:
a) organizuje a vykonáva odbornú teoretickú prípravu a praktický výcvik členov obecného hasičského zboru a vedie dokumentáciu o odbornej príprave obecného hasičského zboru,
b)  vykonáva najmenej jedenkrát za rok požiarno-taktické cvičenie obecného hasičského zboru,
c) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovanie požiarnej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
d)  zabezpečuje skúšky vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
e)  predkladá správy a informácie na rokovania obecného zastupiteľstva o stave a akcieschopnosti obecného hasičského zboru.


Preventivár požiarnej ochrany obce


Preventivára požiarnej ochrany obce do funkcie vymenúva obecné zastupiteľstvo.

Preventivár požiarnej ochrany obce plní najmä tieto úlohy:
a) spracúva a vyhodnocuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol v objektoch organizácií a občanov, v ktorých sa nevykonáva štátny požiarny dozor,
b) navrhuje starostovi obce zloženie kontrolných skupín, organizačne zabezpečuje ich  činnosť a vykonáva školenia kontrolných skupín,
c) vyhodnocuje výsledky preventívnych protipožiarnych kontrol a predkladá obecnému úradu návrhy na vykonanie príslušných opatrení, 
d) organizuje a podiela sa na  preventívno-výchovnej činnosti  na úseku ochrany pred požiarmi v obci, spracúva príslušnú dokumentáciu z preventívnych  kontrol.

 

Povinnosti fyzických osôb


Povinnosti fyzických osôb vymedzuje zákon Slovenskej národnej rady č.314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi a vykonávacie predpisy k nemu.

Z uvedených predpisov vyplývajú nasledovné povinnosti:

Fyzická osoba je povinná


a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvorením ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené, 
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h)  zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu palíva alebo po stavebhých úpravách na telese komína,
j)  umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov. 


Fyzická osoba nesmie:


a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b)  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c)  zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f)   vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.


Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôbPrávnická  osoba  a  podnikajúca  fyzická  osoba   je  povinná  dodržiavať  ustanovenia
zákona Slovenskej národnej č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

Pomoc pri zdolávaní požiarov

Každý  je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

a)  vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b)  uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej  jednotky  alebo  obce,
e)  na výzvu  veliteľa  zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného  riaditeľstva  hasičského
a záchranného zboru, alebo  obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo  na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov,  o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.


Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje ich organizátor protipožiarne asistenčné hliadky, vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými, vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi.
Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo Hasičkého a záchranného zboru. Okresné riaditeľstvo môže pre podujatia určiť ďalšie opatrenia a v prípade ich nesplnenia môže takéto podujatie zakázať, ak nespĺňajú podmienky  ochrany pred požiarmi, najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Členovia protipožiarnej-asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.


Úlohy obce v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva a podľa potreby ustanovuje v hasičskej zbrojnici stálu pohotovostnú službu.

Druh, veľkosť a vybavenie obecného hasičského zboru

Obecný hasičský zbor predstavuje hasičské družstvo, ktoré  je základnou organizačnou jednotkou. Skladá sa z veliteľa a  členov. Členovia obecného hasičského zboru sú pri činnosti v jednotke podriadení svojim veliteľom a pri hasení požiaru veliteľovi zásahu. Určené funkcie v hasičskej jednotke môžu zastávať iba členovia s požadovanou odbornou spôsobilosťou.

Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi

Nepretržité zabezpečenie  ochrany pred požiarmi v obci a v  jej obecných častiach zabezpečuje obecný hasičský zbor. V prípade ohlásenia požiaru v  niektorých z  uvedených ohlasovní zasahuje podľa potreby obecný hasičský zbor,  hasičský a záchranný zbor a ďaľšie hasičské  jednotky zvolané podľa požiarneho  poplachového plánu okresu.

 

info

Utorok, 03 August 2021
IBV Nové Dubovce

banneribvm

VEREJNÁ SÚŤAŽ

Inzerat

ÚRADNÁ DOSKA
Vyvesené
30.11.2020

Vyvesené
30.11.2020

Vyvesené
30.11.2020

KALENDÁR AKCIÍ
posledný mesiac august 2021 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 30 1
week 31 2 3 4 5 6 7 8
week 32 9 10 11 12 13 14 15
week 33 16 17 18 19 20 21 22
week 34 23 24 25 26 27 28 29
week 35 30 31
330557
FOTOGALÉRIA
PARTNERSKÁ OBEC

 

starovickylogo

podlinks

podtop

podzip